Nákladná preprava umožňuje využívanie štyroch základných druhov dopravných prostriedkov, ktoré sa vyznačujú svojimi výhodami a nevýhodami. Sú to preprava cestná, železničná, lodná a letecká. Cestná a železničná doprava sa spravidla využívajú na kratšie trasy a relatívne menšie objemy nákladu, letecká a námorná preprava sú potom určené pre naozaj veľké množstvo tovaru, a štandardne ich využíva výhradne medzinárodná preprava. V porovnaní s leteckou prepravou má tá lodná výrazné obmedzenie (obdobne ako železničná v porovnaní s cestnou) v nutnosti využívať vodné cesty s dostatočnou šírkou a hĺbkou. I tak môže vodná doprava ponúknuť výhody, kvôli ktorým je vhodné ju v určitých situáciách uprednostniť.

Aké sú špecifiká prepravy v zimnom období

Zimné obdobie so sebou typicky prináša nepriaznivé počasie, ktoré je v rámci nákladnej prepravy nutné kompenzovať vhodnými opatreniami. Štandardne ide o prípravu prepravného prostriedku na zhoršené podmienky a prekážky, zaistenie dostatočného vykurovania s ohľadom na počet osôb, ktoré sa na ňom (v ňom) nachádzajú, a požiadaviek nákladu. Zároveň sa môže stať, že sú v náročnejšom počasí niektoré úseky prepravnej trasy neprejazdné, alebo iným spôsobom neprekonateľné, a vyžadujú optimalizáciu. Všetky tieto aspekty sa premietajú do nákladov nákladnej prepravy a jej konečnej ceny, ktorá býva v zimnom období spravidla vyššia. Výnimkou nie je ani lodná doprava, u ktorej sa v zimnom období obyčajne stretávame s prirážkou.

Výhody a nevýhody lodnej dopravy

Vodná, lodná či námorná doprava sa vyznačuje prakticky rovnakými výhodami a nevýhodami počas celého roku, v zimnom období však bývajú umocnené predovšetkým vyššími nákladmi na prevádzku a vyšším rizikom nemožnosti preplávania niektorých úsekov trás riečnej prepravy. Medzi hlavné výhody lodnej prepravy patrí predovšetkým jej nízka energetická náročnosť – značnú časť práce vynaloženej na prepravu naozaj veľkého množstva tovaru zariadi samotný živel. Tiež nosnosť a kapacita nákladných lodí býva vysoká s možnosťou prevážania veľmi rôznorodého tovaru či substancií, a to najmä na medzinárodnej úrovni. Tieto výhody sú však vykúpené typickými nevýhodami, ktorými sú predovšetkým nízka rýchlosť a riziká spojené so znečistením vôd.

Kedy voliť lodnú prepravu

V našich končinách sa pre nákladné účely využíva predovšetkým riečna nákladná preprava, ktorá je výhodná výhradne na upravených tokoch, a uplatňuje ju najmä špedícia. Špedičné spoločnosti často sprostredkovávajú veľké množstvo zákaziek a vďaka lodnej doprave môžu zaistiť prepravu veľkých i nadmerných zásielok pomerne jednoducho, ak na danej trase existuje priama a spoľahlivá vodná cesta. Dokonca i v zimnom období sa často vyplatí túto formu nákladnej prepravy  využiť navzdory tomu, že je obvykle zaťažená prirážkami. Ak je vodnú cestu v zime možné bez problémov preplávať, býva spravidla jej využitie v porovnaní s cestnou prepravou bezpečnejšie. Špedičná spoločnosť obyčajne pracuje s niekoľkými prepravnými plánmi, ktoré optimalizuje s ohľadom na aktuálnu situáciu a vyberá vždy ideálne riešenie z hľadiska kvality, rýchlosti, bezpečnosti a ceny. Lodná doprava je tak v zimnom období využívaná predovšetkým v prípade, že sa to zákazníkovi naozaj oplatí.